Privacybeleid (privacyverklaring)

Sportimonium vzw hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy.

Daarom wil Sportimonium vzw de toepasselijke regelgeving aangaande de privacywetgeving (wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die vanaf 25 mei 2018 vervangen wordt door de regelgeving die ook bekend is als AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of GDPR zorgvuldig naleven.

Sportimonium vzw, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.

Contactgegevens:

Sportimonium vzw
Trianondreef 19 
1981 Hofstade (Zemst)
[email protected]

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Persoonsgegevens die u aan ons bezorgt. Dit kan zijn naam, adres, telefoonnummer, mailadres…

Wanneer u deze persoonsgegevens bezorgt, verleent u uitdrukkelijk de toestemming aan Sportimonium om deze op te slaan en te verwerken.

Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonsgegevens?

Indien u ons persoonsgegevens bezorgt, worden deze in onze bestanden opgenomen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden:

  • In het kader van onze communicatie met u, bijvoorbeeld voor afspraken met het oog op een bezoek aan het Sportimonium…
  • Om u te informeren over de werking van het Sportimonium, bijvoorbeeld tijdelijke tentoonstellingen, belangrijke verwerving van collectiestukken, uitnodigingen voor evenementen, wedstrijden… georganiseerd door Sportimonium en u te informeren over het verloop en de afloop ervan.
  • Marktstudie uitgevoerd door het Sportimonium bijvoorbeeld onder vorm van een enquête…
  • Voor de toezending van onze Nieuwsbrief.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer of andere identificatiegegevens worden niet doorgegeven, op welke wijze dan ook, aan derde partijen, tenzij u hiervoor uw toestemming hebt gegeven of wij juridisch verplicht zijn dit te doen.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Ze worden langer bewaard indien dit nodig is voor het nakomen van een wettelijke en/of juridische verplichtingen.

Mogelijkheid tot raadpleging en/of correctie en eventueel verwijderen van uw gegevens.

Op elk moment kan u de persoonsgegevens die Sportimonium over u bewaart, inzien, verbeteren of laten verwijderen.

Dit kan schriftelijk per brief of e-mail.

Sportimonium vzw
Trianondreef 19 
1981 Hofstade (Zemst)
[email protected]

Hierbij vragen we u om zo specifiek mogelijk te zijn, zodat uw vraag zo concreet en correct mogelijk kan behandeld worden. Wij willen er ook op wijzen dat we uw identiteit moeten kunnen verifiëren, dit kan aan de hand van een fotokopie van uw identiteitskaart.

Verzoeken worden door Sportimonium zo snel mogelijk behandeld. Indien we samen niet tot een oplossing komen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (voorheen privacycommissie)

Wijzigingen in de privacyverklaring

Sportimonium kan deze privacyverklaring aanpassen / wijzigen. Die wordt dan onmiddellijk na de publicatie van kracht. Gebruikers raden wij aan om de privacyverklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.

U vindt de privacyverklaring op onze website www.sportimonium.be.

Deze privacyverklaring werd opgemaakt op 25 mei 2018.